مرور رده

پرپرک

مجموعه  ترکیبی نمایشی جنگ پرپرک
محصول سالهای 1370-1373 در 110 قسمت (3300 دقیقه)  از دیگر تولیدات خانم
گیتی فر شفایی می باشد که شامل  دو سری که شامل  پنج آیتم و وله و گزارش
نظیر  النگ و دولنگ – نوزادها – بی بی خدیجه -مسابقه و قصه های مادربزرگ
بود.جنگ پرپرک برای گروه سنی ب و ج و خردسالان ساخته شد.

پرپرک/
نویسندگان ایرج طهماسب … [و دیگران]؛ تهیه کننده گیتی فرشفایی؛ کارگردان
ایلخان؛  صدابردار  محسن  کلهر؛  اجراک نندگان  آزاده  پورمختار،  اقبال
واحدی. – تهران:  صداوسیما،  شبکه   1 ،  گروه  کودک و نوجوان،1372