مرور رده

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی زاده 1313 رفسنجان که در 19 دی ماه 1395 در تهران به علت عارضه قلبی گذشت. رفسنجانی در زندان قبل از انقلاب و…

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی زاده 1313 رفسنجان که در 19 دی ماه 1395 در تهران به علت عارضه قلبی گذشت. هاشمی دو دوره ریاست جمهوری ایران را …