مرور رده

پهلوی

پهلوی آخرین سلسله از حکومت های پادشاهی در ایران هستند.

این دودمان با انقراض سلسله قاجار توسط رضا خان در سال 1304 خورشیدی به قدرت رسیدند.

رضا خان میرپنج در سوم اسفند ماه سال 1299 با کودتا وزیر جنگ شد.

که بعدها به مقام رئیس الوزرایی رسید. از سال 1304 تا 1320 پادشاه ایران بود.

در این دوره کشور از لحاظ فرهنگی و صنعتی دچار تغییرات زیادی شد.

در جریان جنگ جهانی خلع و پسر محمدرضا شاه جای او را گرفت.

محمدرضا تا سال 1357 قدرت را  در دست داشت.

و پس از این تاریخ با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی کنار رفت و حکومت پهلوی منقرض شد.

و محمدرضا شاه در مصر درگذشت.

 

سنگ قبر شعبان جعفری

سنگ قبر شعبان جعفری معروف به شعبون بی مخ#شعبان_جعفری,#شعبون_جعفری,#سیاستمدار_قدیمی,#بچه_های_دیروزWww.bachehayedirooz.tv

امیر عباس هویدا

تصویری از امیر عباس هویدا در حال رانندگی با پیکان , تهران قدیم#امیرعباس_هویدا #تهران_قدیمwww.bachehayedirooz.tv