مرور رده

سازمان های دوره پهلوی

بانک شاهی-بانک های قدیمی ایران

رده:بانک های قدیمی ایرانبانک شاهی-بانک های قدیمی ایرانبانک شاهی ایرانساختمان بانک شاهی در میدان توپخانه تهران(این ساختمان هم اکنون جزو املاک بانک…

بانک پارس و شکل گیری بانک ملت

رده:بانک های قدیمی ایرانبانک پارس و شکل گیری بانک ملتبانک پارسسال تاسیس بانک پارس1331فعالیت بانک پارس1331-1359نوع سهام بانک پارساز سال 1331 تا سال…