مرور رده

رضا پهلوی

رضا شاه
رضا شاه

در سال 1256 خورشیدی در منطقه آلاشت واقع در سوادکوه در استان مازندران به دنیا آمد.

رضا شاه در سال 1323 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت.

رضا شصت تیر رضا خان میرپنج و بعدها رضا شاه از دیگر القاب او می باشد.

رضا شاه بنیانگذار سلسه پهلوی می باشد.

رضا شاه از سال 1304 تا 1320 پادشاه ایران بود.

در زمان پادشاهی او کشور از نظر تغییرات اقتصادی و فرهنگی کشور تغییر زیادی کرد.

او پدر محمد رضا  دومین پادشاه خاندان پهلوی و آخرین پادشاه ایران می باشد.

رضا خان تا سال 1320 بر مسند قدرت تکیه زد و در این سال در زمان جنگ دوم جهانی از حکومت کنار رفت و پسرش جای او را گرفت.