مرور رده

بدرالملوک

بدرالملوک همسر احمدشاه قاجار و دختر ظهیرالسلطان بود.