مرور رده

مردم دوره قاجار

فلک کردن در دروه قاجار

تصویری از فلک و تنبیه کردن در ملا عام در دروه قاجار - پای فرد را به چوبی می بستند که توسط دو نفر نگه داشته میشد سپس با استفاده از…

عکس قدیمی از کرسی در زمان قاجار

دوستان گلم فصل فصل سرما شد و روزگار کوتاه و شب ها طولانی چیزی هم به شب یلدا نموندهالان جون میده که شب رو در کنار عزیزان و دوستان سپری کنیم خیلی…