مرور رده

مظفرالدین شاه

مظفرالدین شاه – روسیه

مظفرالدین شاه قاجار در روسیه- سنت پترزبورگ مظفرالدین شاه قاجار و : 1. آجودان کل آرسنیف، 2. نماینده سنت پترزبورگ، شاهزاده میرزا رضا خان، 3.