مرور رده

میرزا رضا کرمانی

میرزا رضا کرمانی شخصی بود که پادشاه قاجار – ناصرالدین شاه را به قتل رساند

بعد ها دستگیر و به دار آویخته شد.