مرور رده

محمدناصر صفا

محمدناصر صفا، معروف به به ظهیرالسلطان در سال ۱۲۵۷ شمسی در تهرانبه دنیا آمد و در ۱۳۳۸ شمسی در کرمان در گذشت.