مرور رده

امان الله خان ضیاء سلطان

امان الله خان ضیاء سلطان (همچنین امان الله خان دونبلی ، “ضیاءسلطان” ) یک مأمور و سیاستمدار ایرانی در دادگاه قاجار در زمان مظفرالدین شاه ، محمد علی شاه و احمد بود شاه قاجار و قهرمان انقلاب مشروطه ایران .
در این صفحه از وبسایت بچه های دیروز به بررسی سیاستمدارن دوره قاجار خواهیم پرداخت که خود همین صفحه از قاجار دارای زیر مجموعه های دیگری خواهد بود