مرور رده

زبل خان شکارچی

زبل خان شکارچی یا اسم اصلی این کارتون پامپلینی شکارچی اسم یک کارتون لهستانی است .

که از شبکه یک سیما در دهه های گذشته پخش می شد و طرفداران بسیاری داشت.

زبل خان همیشه سفارش هایی برای شکار حیوانات دریافت می کند اما همیشه موفق نمی شود.
قسمت های این کارتون
زبل خان و خرس

زبل خان و اسب آبی

زبل خان و مورچه خوار

زبل خان و تمساح

زبل خان و گوریل

زبل خان و شیر

زبل خان و مورچه خوار مالایی

زبل خان و شترمرغ

زبل خان و فیل

زبل خان و زرافه

زبل خان و مار بوا

زبل خان و کرکس

زبل خان و یتی