یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

آتش زیر خاکستر محصول 1388 به کارگردانی کاوه سجادی حسینی و فیلمنامه نویسی حسن قناعت و داود امیریان شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران

عوامل ساخت

آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ: ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻨﺎﻋﺖ، داود اﻣﯿﺮﯾﺎن

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه: ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﺒﻂ اﺣﻤﺪی

ﮐﺎرﮔﺮدان: ﮐﺎوه ﺳﺠﺎدی ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار: ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﻮرﺻﻤﺪی

ﺻﺪاﺑﺮدار: ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎری

ﻃﺮاح ﺻﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس:عباس بلوندی
ﻃﺮاح ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازی:مهری شیرازی

ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺤﻨﻪ: ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻓﺮازﻣﻨﺪ

ﺑﺎزﯾﮕﺮان: ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﮐﺒﺮی، ﻓﺮزﯾﻦ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ، ﻧﺼﺮاﷲ رادش، ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺣﺼﺎﯾﯽ، آذر ﻓﺮاﻣﺮزی

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ: ﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﻔﺮزاده

ﮔﻮﻧﻪ: ﺟﻨﮕﯽ
ﻣﺤﺼﻮل: ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
1388 :ﺳﺎل
1 /18′ :ﻣﺪت

داستان فیلم

ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ اﻋﺰام ﺷﺪه و در ﭼﺎدر ﺑﻬﺪاری ﯾﮏ ﻗﺮارﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد. آﻗﺎ رﺳﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﺸﮑﻮك ﺷﺪه، ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﯾﮏ رزﻣﻨﺪه زﺧﻤﯽ، ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط دﺷﻤﻦ، ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﮑﺎری در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دﺷﻤﻦ در ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ، ﻣﺠﯿﺪ را راﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ارسال یک پاسخ