بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

احمد شاه قاجار

0

احمد شاه قاجار هفتمین پادشاه  قاجار و همچنین آخرین پادشاه این سلسله بود
که در درسال 1275 خورشیدی بدنیا امد و در سال 1308 شمسی در پاریس در گذشت.

احمد شاه قاجار در این تصویر به همراه رجال سیاسی دربار از حمله رضاخان  مشاهده میگردد این تصویر مربوط به حدود سال 1919 می باشد.

احمد شاه قاجار_.jpg

ارسال یک پاسخ