اسکناس های قدیمی دوره پهلوی

اسکناسهای 1323

اسکناس پنج ریالی دوره

تصویری از پشت و روی اسکناس 5 ریالی در دوره پهلوی

در روی این اسکناس تصویر محمدرضا پهلوی و در پشت این اسکناس تصویر آرامگاه دانیال نبی که در شوش قرار دارد نقش بسته است.

اسکناس 5 ریالی دوره پهلوی
اسکناس 5 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 10 ریالی دوره پهلوی

در روی این اسکناس تصویر محمدرضا شاه پهلوی و در پشت آن تصویر رشته کوه البرز نقش بسته است.

اسکناس 10 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 10 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 20 ریالی دوره پهلوی

در روی این اسکناس مشابه اسکناسهای قبلی تصویر شاه دوم پهلوی محمدرضا به چشم می خورد و در پشت این اسکناس تصویری از چند پل مشاهده می گردد.

اسکناس 20 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 20 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 50 ریالی دوره پهلوی

در روی این اسکناس تصویر شاه دیده می شود و در پشت این اسکناس هم تصویر مقبره کوروش بزرگ نقش بسته است.

اسکناس 50 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 50 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 100 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 100 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 100 ریالی دوره پهلوی

در روی این سکه تصویر محمدرضا شاه و در پشت آن تصویری از تخت جمشید به چشم می خورد.

اسکناس 100 ریالی دوره پهلوی

در این اسکناس هم در روی اسکناس تصویر شاه و در پشت آن تصویر پلی در دزفول استان خوزستان دیده می شود.

اسکناس 100 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 100 ریالی دوره پهلوی

اسکناس 500 ریالی دوره پهلوی

در روی این اسکناس مطابق دیگر عکس محمد رضا شاه پهلوی دیده می شود و در پشت آن تصویری از کاخی در تخت جمشید بنام کاخ یا تالار آینه به چشم می خورد.

اسکناس 500 ریالی دوره شاه
اسکناس 500 ریالی

اسکناس 1000 ریالی دوره پهلوی

در این اسکناس هم تصویر شاه در روی اسکناس و در پشت آن نمایی از کوه دماوند نقش بسته است.

اسکناس 1000 تومانی دوره شاه
اسکناس 1000 ریالی دوره پهلوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.