بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

السون و ولسون

0

السون و ولسون – گوینده و عروسک گردان هنگامه مفید گوینده نقش دون دون و دنیا فنی زاده عروسک گردان نقش دون دون

ارسال یک پاسخ