یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

امیرکبیر

تصویر منتصب به امیرکبیر صدراعظم ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار هیچ سندی در مورد منشا و درستی این عکس وجود ندارد

امیرکبیر.jpg

ارسال یک پاسخ