یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

ایرانیان از چه سالی از نام خانوادگی استفاده کردند؟

نام خانوادگی  که از پدر یا اجداد به فرزندان به ارث می رسد در ایران از سالهای انقلاب مشروطه بوجود امد-بعد از پایان جنگ اول جهانی بعد از شروع بکار اداره سجل احوال تهران  و بعد ها در  دوره رضا شاه طرحی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که در ان استفاده از القاب منسوخ و بجای ان استفاده از نام خانوادگی اجباری شد-این امر در سال1313  بصورت قانون مدنی در آمد و اجباری شد و پیش از تصویب این قانون در سال1304 قانونی به تصویب رسید که دران استفاده از هر لقبی از جمله"خان-دوله-سلطنه-میرزا"ممنوع شد و تنها القاب مجاز آقا و بانو بود

القابی و نام خانوادگی هایی که دارای بیشترین فراوانی هستند شامل:1حسینی، احمدی، رضایی، مرادی، حیدری، کریمی، موسوی، جعفری و قاسمی و ….می باشند

طبق قوانین ایران -هر فردی در تمام طول عمر خود تنها یک بار می تواند نام خانوادگی خود را تحت شرایطی خاص تغییر دهد و دختران بعد از به عقد در امدن چنین شرایطی را خواهند داشت

طولانی ترین نام خانوادگی ثبت شده در ایران به گفته ثبت احوال نام خانوادگی 35 کاراکتری زیر است

آقا میرزا محمدعلی شیرازی


ارسال یک پاسخ