یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

برنامه چشم بلبلی

(52 قسمت)

چشم بلبلی (1387)

چشم بلبلی داستان ماشاء الله خان و بلقیس خانم، زن و شوهر ساده دل روستایی
است که پدر ومادر تک فرزندی به نام چشم بلبلی هستند؛ چشم بلبلی به تجویز
حکیم باشی برای بزرگ شدن هرروز باید همراه باشنیدن قصه غذا بخورد؛ درنتیجه
او پس از پایان هرقسمت و اتمام هرقصه کمی بزرگ می شود؛ به نحوی که در قسمت
های پایانی از عروسک بزرگتری برای این شخصیت استفاده می شود.

ارسال یک پاسخ