یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تاریخچه های شبکه های اصلی صدا و سیما

شبکه یک سیما شبکه ملی-کانال یک

تاریخ تاسیس:1337/07/11
نام در زمان تاسیس:تلویزیون ملی

سیسمها:
1350/11/05 خریداری سیستم سکام
1354بصورت رنگی پخش شد
در دوران مدیریت علی لاریجانی به سیستم پال تغییر یافت

گستره:
این ماهواره توسط سه ماهواره زیر قابل دریافت است
 • بدر26درجه
 • اینتلست92
 • اسیاست سه اس
همچنین از طریق صدها ایستگاه رله در ایران و از طریق سیستم کابلی در افغانستان قابل دریافت است
شبکه دو -کانال دو


تاسیس در سال 1344 بنام شبکه اموزشی تاسیس شد.این شبکه زیر نظر وزارت اموز و پرورش بود.
و در این شبکه به اموزش درسی پرداخته میشد مانند جبر مثلثات و هدف ان جبران  جبران کمبود معلم های متخصص و ازمایشگاهها بود.
1352:در این سال این تلویزیون تحت نام شبکه امزشی به سازمان رادیو تلویزیون واگذار شد.
1353:با پخش برنامه های اموزشی راهنمایی کار خود را ادامه داد.
بعد انقلاب57 و پاکسازی صداو سیما به شبکه دو سیما تغییر نام پیدا کرد.


گستره:

 • عربست26 درجه
 • اسیا ست سه اس
 • ایستگاههای رله در ایران
شبکه سه-کانال سه شبکه جوان

تاریخ تاسیس:
1372/09/14


گستره:

 • ماهواره بدر26درجه شرقی
 • ایستگاه رله در ایران
شبکه چهار سیما-کانال چهار

1375/01/24تاسیس شد


گستره:

 • بدر 26درجه شرقی
 • اینتلست902
 • اسیاست سه اس
 • و ایستگاههای ایران
کانال 5 -شبکه پنج


1374/09/05

ارسال یک پاسخ