مرور رده

افشاریان

جنگ کرنال

جنگ کرنال
5 اسفند 1117 نبردی در کرنال هندوستان بین سپاهیان نادرشاه افشار و ارتش هندوستان در گرفت. در این نبرد!-->!-->!-->…

افشاریان

صفویان افشاریان در مقاله قبلی به این مورد رسیدیم که شاه سلطان حسین پادشاه آخر سلسله صفویان بود که در این!-->!-->!-->!-->!-->…
بچه‌های دیروز