مرور رده

ساسانیان

شاپور اول

نقش رستم و پیروزی شاپور اول بر والریان رومی
شاپور اول که در کتیبه های به جای مانده از دوره ساسانی شاه پوهر خطاب