بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

کارتون قدیمی|دوبله کارتون مهاجران

0

دوبله کارتون مهاجران با دوبله اکبر منانی– فریبا شاهین مقدم – بدری نورالهی – مهوش افشاریمینو غزنویناهید امیریان

ارسال یک پاسخ