یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عبدالمجید عین الدوله

عبدالمجید عین الدوله (سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله) متولد 1845 و در سال 1927 درگذشت شاهزاده و صدر اعظم قاجار بود. او پسر بزرگتر شاهزاده سلطان احمد میرزا آزاد الدوله و نوه بزرگ فتحعلی شاه بود. عین الدوله دوبارر نخست وزیر ایران بود. عبدالله مجید میرزا با دختر مظفرالدین شاه، شاهزاده فخرالسلطنه، ازدواج کرد.

عبدالمجید عین الدوله
عبدالمجید عین الدوله

عبدالمجید عین الدوله شاهزاده دوره قاجار و صدر اعظم مظفرالدین شاه و یکی از مخالفان مشروطه

ارسال یک پاسخ