قلعه وروره گیس


قلعه وروره گیس

قلعه وروره گیس
قلعه وروره گیس


نویسنده: هومان فاضل

تهیه کننده

کارگردان تلویزیونی


کارگردان هنری و سازنده عروسک: مرضیه محبوب

تصویربردار ، ،

صدابردار ،


گویندگان: ؛ فروزان زاهد بیگی ؛ ؛ ؛ ؛ ؛


عروسک گردانان: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

چکیده:

خاله منگوله گوش کتابچه ای را از انبار خانه جدیدش پیدا میکند. شب هنگام خاله از درون کتاب صدایی میشنود و ناگهان نوری قرمز پیدا شده و خاله به درون کتاب رفته و زندانی میشود.

منگوله گوش که به دیدن خاله آمده بود ماجرا را فهمیده و توسط دستمال جادویی تبدیل به کلم شده و وارد کتاب میشود و او هم زندانی و تبدیل به تلفن قلعه وروره گیس میشود.

مامان مموش نیز با ترفندی وارد قلعه میشود. منگوله گوش خاله را نجات داده و دیو را که از کتاب بیرون آمده بود با خواندن کتاب خوابانده و وارد کتاب میکنند.

کتاب نیز توسط دستمال جادویی کوچک شده و آن را درون صندوقچه میگذراند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.