بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

مدارس قدیمی| خودکار بیک و تکه های کاغذ

0

رابطه بین اینها را خیلی از بچه های قدیمی می دانند که یکی از موارد شیطنت سر کلاس بود تیکه های کاغذ را به شکل زیر در می آوردند و یک میله خودکار بیک می آوردیم

از یک طرف به لوله خودکار فوت می کردیم . و پرتاب می شد گاهیم بجای آن تکه کاغذ از پرتغال استفاده می کردیم

یادم هست که مدرسه بودیم یکی از بچه یکی از این کاغذ ها را به طرف معلم که پشتش به ما بود پرت کرد و به گردن  معلم خورد کل کلاس رفت رو هوا

معلم هم نامردی نکرد و همه رو تنبه کرد و کلی مشق و جریمه به ما داد اما خدایی کسی آن پسر را که عامل این کار بود لو نداد 

و هنوز هم درد تنبیه دردناک و و جریمه مشقهای اضافی را بیاد دارم اما شیرینی خنده آن روز کلاس تا عمر دارم بیادم می ماند

مدارس قدیمی| خودکار بیک و تکه های کاغذ
خودکار بیک و تکه های کاغذ مدارس قدیم
ارسال یک پاسخ