یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369 رو خدمتتون تقدیمی میکنم که درسهایی آشنا مثله باز باران با ترانه-رنج گنج-ای نام تو بهترین سرآغاز و درسی از نهج البلاعه رو  براتون به ارمغان داره امیدوارم لذتش را ببرید و نظره خودتان را در انتهای این پست بنویسید

جلد کتاب فارسی چهارم دبستان 1369

تصویری از جلد کتاب قدیمی فارسی چهارم دبستان با 4 گل به نشانه کلاس چهارم چاپ سال 1369

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369
کتاب فارسی چهارم دبستان 1369

شعر ای نام تو بهترین سرآغاز

ای نام تو بهترین سرآغاز         بی‌نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم          جز نام تو نیست بر زبانم
هم قصه نانموده دانی           هم نامه نانوشته خوانی
از ظلمت خود رهائیم ده          با نور خود آشنائیم ده
نظامی
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40

چشم بینا و گوش شنوا داشته باشیم

درس چشم بینا و گوش شنوا داشته باشیم درباره دختری است به نام پروین که در کنار پنجره ایستاده است و…

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40

درس دو کاج

شعر دو کاج
در کنار خطوط سیم پیام
خارج از ده ، دو کاج ، روییدند
سالیان دراز ، رهگذران
آن دو را چون دو دوست ، می دیدند
روزی از روزهای پاییزی
زیر رگبار و تازیانه ی باد
یکی از کاج ها به خود لرزید
خم شد و روی دیگری افتاد
گفت ای آشنا ببخش مرا
خوب در حال من تامّل کن
ریشه هایم ز خاک بیرون است
چند روزی مرا تحمل کن
کاج همسایه گفت با تندی
مردم آزار ، از تو بیزارم
دور شو ، دست از سرم بردار
من کجا طاقت تو را دارم؟
بینوا را سپس تکانی داد
یار بی رحم و بی محبت او
سیم ها پاره گشت و کاج افتاد
بر زمین نقش بست قامت او
مرکز ارتباط ، دید آن روز
انتقال پیام ، ممکن نیست
گشت عازم ، گروه پی جویی
تا ببیند که عیب کار از چیست
سیمبانان پس از مرمت سیم
راه تکرار بر خطر بستند
یعنی آن کاج سنگ دل را نیز
با تبر ، تکه تکه ، بشکستند
محمد جواد محبت
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی چهارم دبستان 1369

درس کوچ پرستوها

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369

باز می آید پرستو نغمه خوان


باز می آید پرستو نغمه خوان
باد سرد آرام بر صحرا گذشت
سبزه زاران رفته رفته سبز گشت
تک درخت نارون شد رنگ رنگ
زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ
برگ برگ گل به رقص باد ریخت
رشته های بیدبن از هم گسیخت
چشمه کم کم خشک شد بی آب شد
باغ و بستان ناگهان در خواب شد
کرد دهقان دانه ها را در زیر خاک
کرد کوته شاخه ی بی جان تاک
فصل پاییز و زمستان می رود
بار دیگر چون بهاران می شود
از زمین خشک می روید گیاه
چشمه جوشد آب می افتد به راه
برگ نو آرد درخت نارون
سبز گردد شاخه ساران کهن
گل بخندد بر سر گل بوته ها
پر کند بوی خوش گل باغ را
باز می آید پرستو نغمه خوان
باز می سازد در این جا آشیان
پروین دولت آبادی
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369

درس رنج گنج


رنج گنج
برو کار می کن مگو چیست کار
که سرمایه جاودانی است کار
نگر تا که دهقان دانا چه گفت
به فرزندگان چون همی خواست خفت
که میراث خود را بدارید دوست
که گنجی ز پیشینیان اندر اوست
من آن را ندانستم اندر کجاست
پژوهیدن و یافتن با شماست
چو شد مهر مه کشتگه برکنید
همه جای آن زیر و بالا کنید
نمانید ناکنده جایی ز باغ
بگیرید از آن گنج هر جا سراغ
پدر مرد و پوران به امید گنج
به کاویدن دشت بردند رنج
به گاو آهن و بیل کندند زود
هم اینجا هم آنجا و هر جا که بود
قضا را در آن سال از آن خوب شخم
ز هر تخم برخاست هفتاد تخم
نشد گنج پیدا ولی رنجشان
چنان چون پدر گفت شد گنجشان
محمد تقی بهار
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان 1369

درسی از نهج البلاغه

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40

کتاب درسی دهه 60/70

درس طوطی و بازرگان

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40

درس حاصل جمع قطره ها

درس حاصل جمع قطره ها

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40

شعر باز باران

باز باران با ترانه
با گهرهای فراوان
می خورد بر بام خانه
یادم آرد روز باران
گردش یک روز دیرین
خوب و شیرین
توی جنگل های گیلان
کودکی ده ساله بودم
شاد و خرم
نرمو نازک
چست و چابک
با دو پای کودکانه
می دویدم همچو آهو
می پریدم ازلب جوی
دور میگشتم ز خانه
می شنیدم از پرنده
داستان های نهانی
از لب باد وزنده
رازهای زندگانی
بس گوارا بود باران
وه چه زیبا بود باران
می شنیدم اندر این گوهر فشانی
رازهای جاودانی, پندهای آسمانی
بشنو از من کودک من
پیش چشم مرد فردا
زندگانی خواه تیره خواه روشن
هست زیبا, هست زیبا, هست زیبا
شاعر:گلچین گیلانی
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40
کتاب فارسی چهارم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/40
ارسال یک پاسخ