آرشیو ماهانه

ژوئن 2015

گذری برسلسه زندیه

سلسله زندیهرده سلسله زندیهافشاریان - زندیه -قاجاربنیانگذارکریم خان زندمدت حکومت سلسله زند46سال11163 تا
پادشاهان زندحمام وکیل شیراز در دوره کریم خان ساخته شدبازار وکیل شیراز