آرشیو ماهانه

اکتبر 2015

گل کوچیک قدیم

از قدیم الیام این دو تا سنگ یا کفش ک به عنوان دروازه ازش استفاده میشد جای بسی سواله ک چطور حریم دروازه رو تشخیص میدادیم البته همیشه سر اینکه توپ گل شده خارج شده یا نشده همیشه بحث…

ملوان زبل

از وقتیاین ملوان زبل پخش شد هر چی اسفناج میخوردیم -مثه این بنده خدا نمیشدیم چقدر ارزو داشتیم بعد خوردن اسفناج مثه این ملوان زبل پر قدرت بشیم ک نشد