آرشیو ماهانه

ژوئن 2016

بیاین درس بخونیم

هوا که بهتر میشد یا تو ایوون یا تو حیاط زیر سایه کنار هم مشقامونو می نوشتیم یکی سر خوش خطی یکی سر تند نوشتن مشق خلاصه رقابتی بین میگرفت