آرشیو ماهانه

ژانویه 2019

برنامه بچه های دیروز

برنامه بچه های دیروز که از مهر سال 1389 تا پایان سال 1391 پخش می شد. برنامه ای بود که با اجرای خانم گیتی خامنه و الهه رضایی به پخش کارتون و برنامه کودک قدیمی در دهه 60/70 و

جنگ کرنال

جنگ کرنال
5 اسفند 1117 نبردی در کرنال هندوستان بین سپاهیان نادرشاه افشار و ارتش هندوستان در گرفت. در این نبرد هندوها شکست سختی خوردند. اشرف افغان پس از شکست های مختلف نظیر

افشاریان

صفویان افشاریان در مقاله قبلی به این مورد رسیدیم که شاه سلطان حسین پادشاه آخر سلسله صفویان بود که در این دوره بی کفایتی به حد خود رسید و با شورش افغان ها این دودمان برای

سلسله صفویان

سلسله صفویان
در زمان به قدرت رسیدن سلسله صفویان اوضاع ایران در هرج و مرج و نابسامانی پیش می رفت. در گوشه و کنار ایران حکومت های مختلفی وجود داشتند که با هم به جنگ می