یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اردشیر بابکان

نقش رستم
اعطای پادشاهی به اردشیر – اهورا مزدا

سلسله ای جدید در ایران به نام ساسانیان به وجود آمد. که بیشتر از 420 سال بر این کشور حکمرانی کرد.

در انتهای حکومت اشکانیان اختلاف و هرج و مرج و نزاع بر سر قدرت بالا گرفت.

جنگ قدرت بین اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانیان که در ادامه سرنوشت او را بررسی خواهیم کرد برادرش بلاش به وجود آمد و با همدیگر درگیر بودند. این جنگ و نزاع عملا کشور را در سراشیبی سقوط و دوقطبی بودن قرار داد.

پسر ساسان موبد زرتشتی که در آن زمان حاکم شهر خیر بود بر علیه گوچیهر فرمانروایی که از طرف اشکانیان منصوب شده بود قیام کرد. و او را به قتل رسانید.

سپس به اردوان پنجم پادشاه اشکانیان پیغامی فرستاد که پسرش شاپور را به حکمرانی پارس منصوب کند.

اما اردوان به او توجهی نکرد و با لحن تند و توهین آمیزی پاسخ او را داد. که کینه این پاسخ در دل خانواده بابک ماند.

بابک هم بدون اعتنا به پاسخ اردوان پارس و حاکمیت آنرا بر عهده گرفت – سپس بعد از مدتی درگذشت و شاپور پسرش جای او را گرفت اما مشکل در جایی بود که برادر کوچکتر شاپور از او تمکین نمی کرد و خود را برای جنگ آغاز کرد.

اما در حادثه ای که به فرو ریختن زیر زمین قصر شاپور انجامید . شاهرخ زیر آوار مان و در گذشت.

و اردشیر هم بدون خون و خونریزی به حکومت رسید.

بخاطر جنگ بین اردوان و برادرش بلاش بر سر قدرت و همچنین جنگ با رومی ها , اردشیر ده سال بدون مزاحمت به توسعه قلمرو خود پرداخت.

اردوان پس از بازگشت از جنگ روم قصد حمله به اردشیر را کرد و راهی آنجا شد.

اردشیر در این زمان تا خلیج فارس – یزد – کرمان و اصفهان و غیره را به سرزمین زیر سلطه خود اضافه کرده بود.

اردوان در این جنگ شکست خورد و به قتل رسید در آخرین لحظات عمر خود زمانی که از اسب افتاد اردشیر به سمت او رفت و به واسطه دشنامی که به پدر بابک داده بود دهان او را لگد مال کرد.

سپس به سوی پایتخت اشکانیان یعنی تیسفون رفت در آنجا به تخت پادشاهی نشست. و خود را شاه نامید و به احترام پدرش نام خود را اردشیر بابکان نهاد و حکومتی که پایه گذاری کرد را هم به احترام جدش ساسان – ساسانیان نامید.

اردشیر بر سرزمین ایران هفده سال پادشاهی کرد.

شهرهایی ساخت و به فتوحات خود و مرزهای ایران افزود.

عراق و خراسان و خوارزم و سپس به هند رفت و تا رود سن هم به ایران الحاق کرد.

پنجاب را تصرف کرد. به جنگ با رومیان رفت در ابتدای کار شکست خورد. اما با مرگ امپراتور روم و دعوایی که بین فرماندهان و بزرگان روم بر سر قدرت به وقوع پیوست این فرصت را به اردشیر داد تا از موقعیت رخ داده به بهترین شکل استفاده کند و آنها را شکست دهد و مناطق شمال بین النهرین و شهر نی سی بیس و در آینده ارمستان را هم بدست آورد.

در اتفاقی شاید نادر و عجیب در ادامه اردشیر فرزندش شاپور را به پادشاهی خود شریک کرد و سپس حاکمیت مناطق تحت نترل خود را به او اعطا کرد.

علاوه بر مواردی که عرض شد. که شامل گسترش قلمرو حاکمیتی ایران و ساخت شهرهای مهم- اردشیر آیین زرتشت را مذهب ملی کشور بر شمرد و معابدی که سالها خاموش بودند را زنده نه داشت و به روحانیون زرتشتی پاداش می داد.

اردشیر یک حکومت متمرکز را به راه انداخت و حکومت بر پایه سلسله های قبیل نظام ساتراپی را منحل کرد.

ارسال یک پاسخ