Editors' Picks

The Latest

کمودور قدیمی کمودور های قدیمی باور کنید هر کی از اینها داشت یه دنیا خوشی داشت دیگه بازی های خیابونی تکراری بودن این سرگرمی نو اومده بود بازار پسر عموهام دو سال قبلش داشتن و منم خیلی دلم میخواست ازشون داشته باشم اما ….. بعد یه مدت بالاخره برام یه میکرو(از این سیاهها  )برام خریدن چندین!-->!-->!-->!-->!-->…
Read More...

- Advertisement -

Tech Daily

Reviews

Tech

Gadget

Business

Science