مرور رده

تاریخ ایران

زلزله های ایران

زلزله های رخ داده در ایران از سال1990 2006 زلزله های ایران فلا ایران در معرض اکثر انواع فعالیت های تکتونیکی از جمله فوران های تاشو فعال ، گسل