مرور رده

پادشاهان قاجار

ناصر الدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه قاجار
ناصرالدین شاه قاجار (۲۵ تیر ۱۲۱۰ – ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵)، ناصرالدین شاه قاجار، پادشاه ایران از 5 سپتامبر 1848 تا 1 مه 1896، زمانی که ترور شد، پادشاه