مرور رده

احمد شاه قاجار – همسر و فرزندان

بدرالملوک

بدرالملوک همسر احمدشاه قاجار بود که حاصل ازدواج او با احمدشاه دختری بنام ایراندخت بود. همچنین او دختر ظهیرالسلطان است.
بدرالملوک

ادامه مطلب ...