مرور رده

شغل های دوره قاجار

کادر پزشکی زمان قاجار

کادر پزشکی زمان قاجار
در دوران سلطنت ناصر الدین شاه، علم، تکنولوژی و روش های غربی به ایران معرفی شد و مدرنیزاسیون کشور آغاز شد. ناصر الدین شاه سعی کرد از بی اعتمادی متقابل
ادامه مطلب ...