مرور رده

صفویان

سلسله صفویان

سلسله صفویان
در زمان به قدرت رسیدن سلسله صفویان اوضاع ایران در هرج و مرج و نابسامانی پیش می رفت. در گوشه و کنار ایران حکومت های مختلفی وجود داشتند که با هم به جنگ می
ادامه مطلب ...