مرور رده

جمهوری اسلامی

جنگ نفت کش ها

در فاصله سالهای 1981 تا 1988 میلادی جنگ نفت کش ها برای ضربه زدن به دشمن بین عراق و ایران در گرفت. که هدف آن از سوی عراق جلوگیری از صادرات نفت ایران بود. و هدف دو طرف جلوگیری