مرور رده

سلسله افشاریان

جنگ کرنال

جنگ کرنال
5 اسفند 1117 نبردی در کرنال هندوستان بین سپاهیان نادرشاه افشار و ارتش هندوستان در گرفت. در این نبرد هندوها شکست سختی خوردند. اشرف افغان پس از شکست های مختلف نظیر
ادامه مطلب ...

افشاریان

صفویان افشاریان در مقاله قبلی به این مورد رسیدیم که شاه سلطان حسین پادشاه آخر سلسله صفویان بود که در این دوره بی کفایتی به حد خود رسید و با شورش افغان ها این دودمان برای
ادامه مطلب ...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com