مرور رده

شهرهای ایران دوره پهلوی

کرمانشاه در جنگ جهانی دوم

کرمانشاه در جنگ جهانی دوم یکی از مناطق ایران بود که با وجود اعلام بی طرفی ایران مورد هجوم نیروهای متفقین علی الخصوص امریکا و انگلیس قرار گرفت.در غرب ایران سپاه غرب -تنها نیروی ارتش…
ادامه مطلب ...