مرور رده

سلسله پادشاهی ساسانیان

شاپور اول

نقش رستم و پیروزی شاپور اول بر والریان رومی شاپور اول که در کتیبه های به جای مانده از دوره ساسانی شاه پوهر خطاب شده

اردشیر بابکان

اعطای پادشاهی به اردشیر - اهورا مزدا سلسله ای جدید در ایران به نام ساسانیان به وجود آمد. که بیشتر از 420 سال بر این
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com