مرور رده

نوار های قدیمی

نوار کاست ضبط های قدیمی

نوار کاستو که تو ضبط میذاشتیم -خوندنو شروع میکرد به علت های مختلف(کثیف شدن هد ضبط ا نوار مغناطیسی)یهوییضبط شروع به خوردن نوار مغناطیسی داخل نوار کاست میکرد گاهی توش گیر میکرد باید با بد بختی از داخلش در ش میاوردیمو با یه خودکار بیک اونو جمع…

نوار کاست قدیمی

نوار کاست و ضبطای قدیمی که تا مدتها مارو تو دنیای خوشون غرق کرده بودن نوارهایی که میشد دو طرفشون ضبط کرد سریع تر ضبط میشدولی گاهی به اصلاح نوارو میخورد و اون نوار مغناطیس داخلشو بیرون میزد اونوقت باید با یه…