مرور رده

تلویزیون قدیمی

تلویزیون

تلویزیون قدیم
راستش نمیدونم این تلویزیون مال ماشین بود یا تو خونه ها هم ازش استفاده میکردن اما خاطره بدی از این تلویزیون دارمپدر دوستم که خدایش

ادامه مطلب ...