مرور رده

چراغ زنبوری – انگلیسی و روشنایی قدیمی

چراغ روشنایی قدیمی

بچه های دیروز حتما بیاد دارید اون زمان که برقها پشت سر هم می رفت. و قبل تر از اون تو روستاها برقی وجود نداشت. هر خانه و منزلی برای خودش چراغ های روشنایی داشتند که با نفت و..
ادامه مطلب ...