میرزا رضا کرمانی

تصویری از دوره قاجار مربوط به میرزا رضا کرمانی

میرزا کسی بود که با اسلحه خود ناصرالدین شاه قاجار را کشت .

دستگیر شد و به دار آویخته شد.

تصویری از میرزا رضا در بند در کنار نگهبان

میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه قاجار
میرزا کرمانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.