مرور رده

فیلم و سریال دهه 10

فیلم آبی و رابی

نام فیلمآبی و رابیکارگرداناوانس اوگانیانسسال ساخت1309بازیگرانمحمدخان ضرابیغلامعلی خان سهرابی فردمحمدعلی قطبیامیر ارجمندابوالقاسم آشتیمادام سیرانوشاوانس اوگانیانساحمد دهقانمدت
ادامه مطلب ...

فیلم انتقام برادر

نام فیلمانتقام برادرکارگردانابراهیم مرادیسال ساخت1310بازیگرانعبدالحسین لجستیرضا شهابیاحمد مرادیکاظم پورحسنلیدا ماطاوسیانعلی فصیحیژاسمین ژوزفمدت زمان90دقیقه
ادامه مطلب ...

فیلم حاجی آقا آکتور سینما

نام فیلمحاجی آقا آکتور سینماکارگرداناوانس اوگانیانسسال ساخت1311بازیگرانحبیب‌الله خان مرادآسیا قسطانیانزما اوگانیانسعباس‌خان طاهبازعباسقلی‌خان عدالت‌پورمدت زمان100دقیقه(فیلم صامت
ادامه مطلب ...