مرور رده

فیلم و سریال دهه (سال 1300 تا 1309)

فیلم آبی و رابی

نام فیلمآبی و رابیکارگرداناوانس اوگانیانسسال ساخت1309بازیگرانمحمدخان ضرابیغلامعلی خان سهرابی فردمحمدعلی قطبیامیر ارجمندابوالقاسم آشتیمادام سیرانوشاوانس اوگانیانساحمد دهقانمدت
ادامه مطلب ...