مرور رده

فیلم های ساخته شده در سال 1336

فیلم قزل

نام فیلمقزلکارگردانشاپور یاسمینویسندهاسماعیل کوشانسال ساخت1336بازیگرانایلوشناصر انقطاعشهنازحسین محسنیعباس مصدقمدت زمان-دقیقه90
ادامه مطلب ...

فیلم مادموازل خانه

نام فیلممادموازل خالهکارگردانامین امینینویسندهرحیم روشنیان (طرح اولیه داستان)امین امینیسال ساخت1336بازیگرانعلی تابششهینرضا کریمینصرت اله کنیمانیمدت زمان-دقیقه90
ادامه مطلب ...