مرور رده

فیلم های ساخته شده در سال 1337

فیلم لات جوانمرد

نام فیلملات جوانمردکارگردانمجید محسنیمدت زمان90تهیه کنندهمجید محسنیبازیگرانمجید محسنیفخری خوروشپرخیدهحمید قنبریتقی ظهورینیکتاج صبری حسین
ادامه مطلب ...

فیلم قاصد بهشت

نام فیلمقاصد بهشتکارگردانساموئل خاچیکیانمدت زمان90تهیه کنندهژوزف واعظیانشاهرخ رفیعبازیگرانایرننصرت اله وحدتحسین مدنیمنصور سپهرنیاشمسی فضل الهیسال ساخت1337
ادامه مطلب ...

فیلم طوفان در شهر ما

نام فیلمطوفان در شهر ماکارگردانساموئل خاچیکیانمدت زمان90تهیه کنندهژوزف واعظیانشاهرخ رفیعبازیگرانحسین دانشورآرمانروفیامنصور سپهرنیاگرشا رئوفیسال ساخت1337
ادامه مطلب ...

فیلم طلسم شکست

نام فیلمطلسم شکستکارگردانسیامک یاسمیمدت زمان90تهیه کنندهاسماعیل کوشانبازیگرانناصر ملک مطیعیژالهنصرت‌الله محتشمتقی ظهوریتهمینهسال ساخت1337
ادامه مطلب ...